Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε την έναρξη της περιόδου υποβολής προτάσεων για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής (έως 50 άτομα προσωπικό και έως 10 εκατομμύρια κύκλο εργασιών), που επλήγησαν οι δραστηριότητες τους λόγω covid-19 που:

α) δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής,
β) έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019,
γ) να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης,
δ) να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης και
ε) το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€:

 1. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 2. των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 3. του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 4. του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 5. του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 6. του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα είναι από 5.000€ – 50.000€.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα είναι από τις 12/10/2020 έως και την 6/11/2020 και ώρα 15.00.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης,
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης,
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών,
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση,
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες),
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.

Αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:
α) Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και
β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019, όπως εξάγεται από την πλατφόρμα συστημάτων) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.