ΠΚΣ: Νόμος 4830/2021

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου για το νέο Νόμο 4830/2021:

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στον νέο νόμο αναφέρονται κάποιες αλλαγές σε σχέση με τον τρόπο δήλωσης της σήμανσης και εμβολιασμού των ζώων συντροφιάς, σε σχέση με τις στειρώσεις, ενώ ορίζονται και συγκεκριμένα πρόστιμα που αφορούν παραβάσεις κτηνιάτρων. Παρακάτω σημειώνουμε εν συντομία αυτές τις αλλαγές και αναμένουμε τις Υπουργικές Αποφάσεις που θα ορίσουν τον τρόπο εφαρμογής των νέων νομοθετικών διατάξεων. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο – Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)

Δημιουργείται νέα βάση δεδομένων, το ΕΜΖΣ, στην οποία πρόσβαση έχουν, μεταξύ άλλων, και οι κτηνίατροι, μέλη του ΓΕΩΤΕΕ, καθώς και ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος. Τα στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτήν είναι η ηλεκτρονική σήμανση σκύλων και γατών, το φύλο, το χρώμα, η φυλή, η ένδειξη και η ημερομηνία στείρωσης ή η ένδειξη και η ημερομηνία αποστολής γενετικού υλικού (DNA) του ζώου στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, οι εμβολιασμοί και η ημερομηνία κάθε εμβολιασμού, ο μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης του θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων και, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος εξέτασης λεϊσμανίωσης, ο τίτλος των αντισωμάτων, καθώς και κάθε άλλο μεταδοτικό νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α’ 44). Επιπλέον, δηλώνονται η απώλεια ή η εύρεση δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας και οι αντίστοιχες ημερομηνίες, ο θάνατος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου. Επίσης, καταχωρείται φωτογραφία του ζώου, αναφέρεται εάν το ζώο συντροφιάς είναι σκύλος βοήθειας, σκύλος εργασίας ή ζώο θεραπείας και αναγράφονται τυχόν κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίνδυνη για τα ίδια τα ζώα ή τους απογόνους τους, οπότε και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η στείρωση του ζώου.

Διαβατήρια

Το διαβατήριο είναι το μοναδικό έγγραφο ταυτοποίησης των σκύλων και γατών. Τα βιβλιάρια υγείας που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παραμένουν σε ισχύ.
Τα διαβατήρια εκδίδονται σε φυσικό πρόσωπο.
Ο Π.Κ.Σ. προμηθεύει τους κτηνιάτρους με διαβατήρια και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το Αποθετήριο Διαβατηρίων του ΕΜΖΣ με το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων, με μνεία του αριθμού των διαβατηρίων, καθώς και με την ημερομηνία διάθεσης αυτών.

Στειρώσεις

Ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο του υποχρεούται, από την 1η.3.2022 και μετά, να αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού του ζώου συντροφιάς στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ). Η συλλογή δείγματος γενετικού υλικού και η αποστολή του στο ΕΦΑΓΥΖΣ γίνονται αποκλειστικά από κτηνίατρο, μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
Για τη λήψη, καταχώριση και διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη υποβάλλεται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ηλεκτρονικό παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ για κάθε ζώο συντροφιάς. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον κτηνίατρο, επιπλέον, και τα έξοδα αποστολής του δείγματος γενετικού υλικού, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα (10) ευρώ. Οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του παράβολου της παρούσας.

Πρόστιμα

  • Παράλειψη πλήρους και ακριβούς ενημέρωσης του Ε.Μ.Ζ.Σ. από κτηνίατρο- πρόστιμο 300ευρώ
  • Αναληθής καταχώρηση κτηνιάτρου στο Ε.Μ.Ζ.Σ. περί στείρωσης ζώων συντροφιάς ή αποστολής γενετικού υλικού στο ΕΦΑΓΥΖΣ – 2.000 ευρώ
  • Αφαίρεση ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης από ζώο συντροφιάς, χωρίς να συντρέχουν ιατρικοί λόγοι – 3.000 ευρώ και αφαίρεση άσκησης επαγγέλματος από τον κτηνίατρο για 2 χρόνια
  • Ανακριβής αποστολή γενετικού υλικού ζώου συντροφιάς από κτηνίατρο στο ΕΦΑΓΥΖΣ – 2000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης αφαίρεση άσκησης επαγγέλματος για 1 μήνα

Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται επταμελής Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος με πενταετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, που είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και έξι (6) ακόμη τακτικά μέλη, ανάμεσά τους και εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

Με εκτίμηση,
η Πρόεδρος του Π.Κ.Σ
Αθηνά Τραχήλη

Ευχαριστούμε το www.diagnovet.gr για την ευγενική παραχώρηση του άρθρου