Επισήμανση ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

γράφει ο Ιωάννης Τσιμικλής, Επόπτης Κυκλοφορίας Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής

Στην προσπάθειά μου, προκειμένου να υπάρχει μία ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος της επισήμανσης των ζωοτροφών για ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και για να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες του κλάδου, έγινε μία αρχική, πρώτη προσπάθεια αποκωδικοποίησης των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσία και πρακτικής καθοδήγησης, στα τεύχη 25 και 26 των ετών 2011 και 2012 αντίστοιχα, του περιοδικού Pets Today.

Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές στην σχετική νομοθεσία, γεγονός το οποίο επιβάλλει της επικαιροποίηση της αρχικής προσπάθειας. Επιπρόσθετα, η εμπειρία που αποκτήθηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από την ενασχόλησή μου με το εν λόγω θέμα, αποτέλεσε πολύτιμη και ουσιαστική συμβολή στην σύνταξη του παρόντος κειμένου.
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι η παροχή πρακτικής καθοδήγησης και σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ευρωπαϊκό και εθνικό), αντιθέτως πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ

(π.χ: για τον αριθμό 5.8.1 του ΚΑΝ(ΕΕ) 1017/2017, ΣΠΟΡΟΙ ΦΑΛΑΡΙΔΑΣ-CANARY GRASS SEED)

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (1)
[ ΖΩΟΤΡΟΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε/ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 135, 19438 ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ ] (2)
_ _ _ (3)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: (4) [ GMA 31876/2 ]
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: (5) [ 20 ] ΚΙΛΑ
ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (6)
ΥΓΡΑΣΙΑ (εφόσον είναι >14%): (7)
ΣΠΟΡΟΙ ΦΑΛΑΡΙΔΑΣ (ΚΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΚΡΟ) (8)
_ _ _ (9)
ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (10)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Τα στοιχεία που αναγράφονται στα παραπάνω και είναι μέσα σε αγκύλες [ ] είναι ενδεικτικά και πρέπει να αντικατασταθούν απο τα πραγματικά.
 • Εάν στην ετικέτα αναγράφεται μία ονομασία ή εταιρική επωνυμία όπως στο σημείο (2), αυτή η επιχείρηση είναι αρμόδια για την επισήμανση. Εάν αναγράφονται περισσότερες από μία ονομασίες ή εταιρικές επωνυμίες, θα πρέπει να διευκρινίζεται ποιά επιχείρηση είναι αρμόδια για την επισήμανση. (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΟΤΙ: επιχείρηση από τρίτη χώρα δεν μπορεί να είναι αρμόδια για την επισήμανση)
 • Το ποσό που αναγράφεται στο σημείο (10), προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη ποσότητα που δηλώνεται στο σημείο (6).
 • Τα παραπάνω ποσοστά που τυχόν αναγράφονται, π.χ για την υγρασία, δεν αναγράφονται με min ή max (π.χ min 10% ή max 14%), ή με εύρος τιμών (π.χ από 10-14%), ή με περίπου (π.χ περίπου 14%), αλλά με μία τιμή (π.χ 14,2%).
 • Σε περίπτωση που σύμφωνα με την εμπορική πρακτική η τροφή πωλείται σε τεμάχια, τότε στη θέση του βάρους αναγράφεται ο αριθμός τεμαχίων (π.χ 4 αυτιά χοίρου).
 • Για τυχόν επιπλέον απαιτήσεις επισήμανσης, για ζωικής προέλευσης ζωοτροφές, που απορρέουν σε εφαρμογή της κτηνιατρικής νομοθεσίας, να απευθύνεστε στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.

Καν(ΕΚ) 767/2009

(άρθρο 14.1. του Καν(ΕΚ) 767/2009): Οι υποχρεωτικές ενδείξεις επισήμανσης παρέχονται στο σύνολό τους σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, του περιέκτη, της προσαρτημένης ετικέτας ή του συνοδευτικού εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 σε εμφανή θέση, με τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, στην επίσημη γλώσσα ή τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους ή της περιφέρειας στην αγορά των οποίων διατίθεται το προϊόν. (ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

(1) (άρθρο 15α. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
ο τύπος των ζωοτροφών: «πρώτη ύλη ζωοτροφών», «πλήρεις ζωοτροφές»ή «συμπληρωματικές ζωοτροφές», κατά περίπτωση·
• για τις «πλήρεις ζωοτροφές» μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος «πλήρη υποκατάστατα γάλακτος» ανάλογα με την περίπτωση,
• για τις «συμπληρωματικές ζωοτροφές» μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ονομασίες κατά περίπτωση: «ανόργανες ζωοτροφές» ή «συμπληρωματικές ζωοτροφές υποκατάστατα γάλακτος»,
• για ζώα συντροφιάς άλλα από σκύλους και γάτες, οι όροι «πλήρεις ζωοτροφές» ή «συμπληρωματικές ζωοτροφές» μπορούν να αντικατασταθούν από τον όρο «σύνθετες ζωοτροφές»·
(2) (άρθρο 15β. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
η ονομασία ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης ζωοτροφών που είναι αρμόδιος για την επισήμανση· 1*

(3) (άρθρο 15γ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
κατά περίπτωση, ο αριθμός έγκρισης μονάδας του αρμόδιου για την επισήμανση που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για μονάδες που έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005. Εάν ένας αρμόδιος για την επισήμανση έχει πλείονες αριθμούς έγκρισης, χρησιμοποιεί εκείνον ο οποίος του χορηγήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005· 2*
(4) (άρθρο 15δ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
ο αριθμός αναφοράς παρτίδας ή φορτίου·
(5) (άρθρο 15ε. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
η καθαρή ποσότητα, εκφρασμένη σε μονάδες μάζας στην περίπτωση στερεών προϊόντων και σε μονάδες μάζας ή όγκου σε περίπτωση υγρών προϊόντων·
(6) (άρθρο 15στ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
ο κατάλογος πρόσθετων υλών ζωοτροφών, με μνεία της κατηγορίας «πρόσθετες ύλες» σύμφωνα με το κεφάλαιο I του παραρτήματος VI ή VII, κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη των διατάξεων επισήμανσης που προβλέπονται στη νομική πράξη δυνάμει του οποίου χορηγείται άδεια στην οικεία πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
(7) (άρθρο 15ζ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
η περιεκτικότητα σε υγρασία σύμφωνα με το σημείο 6 του παραρτήματος I.
(8) (άρθρο 16.1α. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
η ονομασία της πρώτης ύλης ζωοτροφών· η ονομασία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5. 3*
(9) (άρθρο 16.1β. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
την υποχρεωτική δήλωση που αντιστοιχεί στην οικεία κατηγορία, όπως ορίζεται στον κατάλογο του παραρτήματος V· η υποχρεωτική δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί από τις ενδείξεις που προβλέπονται στον κοινοτικό κατάλογο για τον οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 24 για κάθε πρώτη ύλη ζωοτροφών της αντίστοιχης κατηγορίας. 4*
(10) (άρθρο 16.2α,β,γ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Πέρα από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η επισήμανση πρώτων υλών ζωοτροφών περιλαμβάνει τα ακόλουθα όταν ενσωματώνονται πρόσθετες ύλες:
α) το είδος ή τις κατηγορίες ζώων για τα οποία προορίζεται η πρώτη ύλη ζωοτροφών όταν οι αντίστοιχες πρόσθετες ύλες δεν έχουν λάβει έγκριση για όλα τα ζωικά είδη ή έχουν λάβει έγκριση με ανώτατα όρια για μερικά είδη·
β) οδηγίες για την ορθή χρήση σύμφωνα με το παράρτημα II σημείο 4 του ΚΑΝ(ΕΚ) 767/2009, όταν ορίζεται μέγιστη περιεκτικότητα των αντίστοιχων πρόσθετων υλών· και γ) ελάχιστη διάρκεια αποθήκευσης για πρόσθετες ύλες εκτός των τεχνολογικών.

άρθρο 25 του Καν(ΕΚ) 1829/2003:
1. Υπό την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση των ζωοτροφών, οι αναφερόμενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 ζωοτροφές υπόκεινται στις ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης που ορίζονται κατωτέρω.
2. Ουδείς διαθέτει στην αγορά ζωοτροφές αναφερόμενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1, εάν τα στοιχεία που προσδιορίζονται κατωτέρω δεν αναγράφονται, με τρόπο σαφή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, σε συνοδευτικό έγγραφο ή, κατά περίπτωση, στη συσκευασία, τον περιέκτη ή την ετικέτα. Κάθε ζωοτροφή από την οποία αποτελείται μια συγκεκριμένη ζωοτροφή υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες:

α) για τις αναφερόμενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) ζωοτροφές, οι λέξεις «γενετικώς τροποποιημένος/η/ο [όνομα του οργανισμού]» αναγράφονται εντός παρενθέσεων αμέσως μετά το συγκεκριμένο όνομα της ζωοτροφής, Μια εναλλακτική δυνατότητα είναι οι λέξεις αυτές να συμπεριληφθούν σε υποσημείωση του καταλόγου ζωοτροφών. Η υποσημείωση αυτή τυπώνεται σε γραμματοσειρά η οποία έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος με τον κατάλογο των ζωοτροφών·
β) για τις αναφερόμενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ), οι λέξεις «παρασκευασμένος/η/ο από γενετικώς τροποποιημένο/η [όνομα του οργανισμού]» αναγράφονται εντός παρενθέσεων αμέσως μετά το συγκεκριμένο όνομα της ζωοτροφής. Μια εναλλακτική δυνατότητα είναι οι λέξεις αυτές να συμπεριληφθούν σε υποσημείωση του καταλόγου ζωοτροφών.
Η υποσημείωσηαυτή τυπώνεται σε γραμματοσειρά η οποία έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος με τον κατάλογο των ζωοτροφών·

άρθρο 4 του Καν(ΕΚ) 1830/2003:
Για τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ, οι φορείς διακίνησης διασφαλίζουν ότι:

α) για τα προσυσκευασμένα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ, οι λέξεις «Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς» ή «Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιημένο [όνομα του οργανισμού(-ών)]» αναγράφονται σε ετικέτα·
β) για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα που προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή, οι λέξεις «Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς» ή «Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιημένο [όνομα του οργανισμού(-ών)]» αναγράφονται επί του εκθετηρίου του προϊόντος ή πλησίον αυτού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1* Υπεύθυνος για την επισήμανση είναι ο υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών που πρωτοθέτει τις ζωοτροφές στην αγορά ή, ενδεχομένως, ο υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών υπό την ονομασία ή την εταιρική επωνυμία του οποίου οι ζωοτροφές διατίθενται στην αγορά. (άρθρο 12.2 του Καν (ΕΚ) 767/2009).
2* Ο Καν(ΕΚ) 1774/2002 έχει αντικατασταθεί από τον Καν(ΕΚ) 1069/2009.
3* Αναγράφεται η ονομασία της πρώτης ύλης ζωοτροφών όπως αναφέρεται στη δεύτερη στήλη στο ΜΕΡΟΣ Γ του Καν(ΕΕ) 1017/2017.
4* Αναγράφονται οι υποχρεωτικές δηλώσεις όπως αναφέρονται στη τέταρτη στήλη στο ΜΕΡΟΣ Γ του Καν(ΕΕ) 1017/2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

Χρήσιμα, links και νομοθεσία:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zootrofes
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03_annex2.pdf
https://feedmaterialsregister.eu/
http://www.fediaf.org/images/FEDIAF_Labelling_Code_October_2018_online_final.pdf
Καν(ΕΚ) 999/2001, Καν(ΕΚ) 1829/2003, Καν(ΕΚ) 1830/2003, Καν(ΕΚ)183/2005, Καν(ΕΚ)178/2002, Καν(ΕΕ) 1017/2017, Καν(ΕΚ) 1831/2003, Καν(ΕΚ) 834/2007, Καν(ΕΚ) 889/2008, Καν(ΕΚ) 1235/2008.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΛΗΡΩΝ ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
(ΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ) [ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ, ΣΚΥΛΟΥΣ, ΓΟΥΝΟΦΟΡΑ] και
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ [ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ]

ΠΛΗΡΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ (1) (κατά περίπτωση) ΓΙΑ [ ΣΚΥΛΟΥΣ ή ΓΑΤΕΣ ] (14) (κατά περίπτωση)
[ ΖΩΟΤΡΟΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε/ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 135, 19438 ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ ] (2)
[ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ή ΆΛΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ] (20)
[ αEL029 0009 ] ή [ 999Υ3EL0009ΡΕ ] (3) (κατά περίπτωση)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: (4) [GMA 31876/2]
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: (5) [ 20 ] ΚΙΛΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ανα Kg: (6)

-αν προστίθενται βιταμίνες, προβιταμίνες & χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος αναγράφεται:
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΧΗΜΙΚΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ή ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ:

– αν προστίθενται βιταμίνες, προβιταμίνες & χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος, η αναγραφή των οποίων καθιστίσταται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
από τη νομοθεσία, αναγράφονται ως εξής:
[ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 ή ΧΟΛΙΚΑΛΣΙΦΕΡΟΛΗ) ή / και 3a671 / 750 ] IU

– αν προστίθενται βιταμίνες, προβιταμίνες & χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος, η αναγραφή των οποίων είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ από τη νομοθεσία, εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή τους, αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και αναγράφονται ως εξής:
[ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α ή ΟΞΙΚΟ ΡΕΤΥΝΙΛΙΟ) ή / και 3a672a / 8.000 ] IU
[ (BITAMINH E ή ΡΑΚΕΜΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΙΣΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΟΞΙΚΗΣ α-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗΣ) ή / και 3a700 / 30 ] mgr
[ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1 ή ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΘΕΙΑΜΙΝΗ) ή / και 3a820/ 15 ] mgr
[ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 ή ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ) ή / και 3a831 / 20 ] mgr
[ D-ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ή / και 3a841/ 40 ] mgr
[ ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ ή / και 3a316 / 5 ] mgr
[ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ή ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ) ή / και 3a300 / 200 ] mgr
[ XΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΟΛΙΝΗ ή / και 3a890 / 50 ] mgr κ.α (αν προστίθενται)

αν προστίθενται ιχνοστοιχεία αναγράφεται:
ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ή ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ:

[ ΣΙΔΗΡΟΣ (ΜΟΝΟΕΝΥΔΡΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (II) )
ή / και 3b103 / 60,2 ] mgr
[ ΙΩΔΙΟ (ΙΩΔΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΑΝΥΔΡΟ) ή / και 3b202
/ 2 ] mgr
[ ΧΑΛΚΟΣ (ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (ΙΙ) ΠΕΝΤΑΕΝΥΔΡΟΣ)
ή / και 3b405 / 20 ] mgr
[ ΜΑΓΓΑΝΙΟ (ΟΞΕΙΔΙΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ (ΙΙ)) ή / και
3b502 / 50,2 ] mgr
[ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (ΕΝΥΔΡΟ ΧΗΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ) ή / και 3b606 / 65 ]
mgr
[ ΣΕΛΗΝΙΟ (ΣΕΛΗΝΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ) ή / και 3b801 /
0,2 ] mgr κ.α (αν προστίθενται)

αν προστίθενται αμινοξέα αναγράφεται:
ΑΜΙΝΟΞΕΑ, ΑΛΑΤΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ & ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ή ΑΜΙΝΟΞΕΑ:
[ DL-ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ή / και 3c301 / 10,2 ] mgr
κ.α (αν προστίθενται)

αν προστίθενται π.χ αντιοξειδωτικά αναγράφεται:
είτε μόνο: ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ
είτε: ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ:
[ΒΟΥΤΥΛΟΥΔΡΟΞΥΤΟΛΟΥΟΛΙΟ (ΒΗΤ) ή / και E321 80]
mgr κ.α (αν προστίθενται)

Αν προστίθενται και άλλες πρόσθετες ύλες άλλων λειτουργικών ομάδων, των οποίων την αναγραφή καθιστά υποχρεωτική η νομοθεσία, αναγράφονται και αυτές όπως ανωτέρω.
Για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών της λειτουργικής ομάδας «βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος» που πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με το σημείο 1, της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου I του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIΙ του ΚΑΝ(ΕΚ) 767/2009, η επισήμανση μπορεί να αναφέρει τη συνολική εγγυημένη ποσότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διατήρησης υπό τον τίτλο «Αναλυτικά συστατικά» αντί να αναφέρεται η προστιθέμενη ποσότητα υπό τον τίτλο «Πρόσθετα».

ΥΓΡΑΣΙΑ [15%]: (7)ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: (15) [ ………………………………………… ]

ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ή ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ:(16)
1. σε περιπτώσεις που ο παραγωγός είναι το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την επισήμανση, τότε, αναγράφονται στην επισήμανση τα οριζόμενα στα σημεία.(2)(3)
2. σε περιπτώσεις που ο παραγωγός δεν είναι το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την επισήμανση, αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία
(εκτός απο τα οριζόμενα στα σημεία (2)(3)):
[ ΠΑΡΑΓΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε/ΤΡΩΩΝ 21, 18546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ ],
[ FEEDPRODUCT S.A / 62 NEW AVENUE, SAO PAOLO, CANADA ] ή κατά περίπτωση
α) [ αEL029 0001 ] ή [ 000Υ3EL0000ΡΕ ], ή [ 00220 029 000000 ]
β) [ αEL029 0002 ] του εισαγωγέα, παραγωγού ή υπεύθυνου επιχείρησης
(ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΟΤΙ: επιχείρηση από τρίτη χώρα δεν μπορεί να είναι αρμόδια για την επισήμανση).
στις παραπάνω περιπτώσεις 1. & 2. αν αναγράφονται στην επισήμανση περισσότερες απο μία επιχειρήσεις, θα πρέπει να διευκρινίζεται, τουλάχιστον, ποιός είναι ο υπεύθυνος επισήμανσης και ποιός είναι ο παραγωγός.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: (11)
α) σε περίπτωση ιδιαίτερα ευπαθών ζωοτροφών λόγω των διεργασιών υποβάθμισης: ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΌ [ 20/12/2022 ] ή
β) σε περίπτωση άλλων ζωοτροφών: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΌ [12/2022 ]
* εάν η ημερομηνία παρασκευής αναγράφεται στην επισήμανση τότε: ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ [ 60 ΗΜΕΡΕΣ ή 24 ΜΗΝΕΣ ]
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: (12)(21)(17)

[ γλουτένη αραβοσίτου, καλαμπόκι (γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι), πίτυρα σίτου, λιναρόσπορος, άλευρο αποφλοιωμένων σπερμάτων σόγιας, φυτικό έλαιο σόγιας (παρασκευασμένο από γενετικά τροποποιημένη σόγια), φακή, πίσα, καρότα, γλυκοπατάτες, σπόροι από σπανάκι, αποξηραμένο σπανάκι χυμός yucca schidigera, ζωικό λίπος κοτόπουλου, πτεράλευρο, ιχθυέλαιο σολωμού, ιχθυάλευρο, χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο κ.α ] ή

[ αντί γλουτένη αραβοσίτου, πίτυρα σίτου,καλαμπόκι (γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι) (Σπόροι δημητριακών και προϊόντα τους, καλαμπόκι (γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι), αντί λιναρόσπορος, άλευρο αποφλοιωμένων σπερμάτων σόγιας, φυτικό έλαιο σόγιας (παρασκευασμένο από γενετικά τροποποιημένη σόγια) (Ελαιούχοι σπόροι, ελαιούχοι καρποί και προϊόντα τους, φυτικό έλαιο σόγιας (παρασκευασμένο από γενετικά τροποποιημένη σόγια), αντί φακή, πίσα (Σπέρματα ψυχανθών και προϊόντα τους), αντί καρότα, γλυκοπατάτες (Κόνδυλοι, ρίζες και προϊόντα τους), αντί σπόροι από σπανάκι (Άλλοι σπόροι και καρποί και προϊόντα τους), αντί αποξηραμένο σπανάκι, χυμός yucca schidigera (Άλλα φυτά, φύκη και προϊόντα τους), αντί ζωικό λίπος κοτόπουλου, πτεράλευρο (Προϊόντα χερσαίων ζώων και προϊόντα αυτών), αντί ιχθυέλαιο σολωμού, ιχθυάλευρο (Ψάρια, άλλα υδρόβια ζώα και προϊόντα τους), αντί χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο (Ανόργανες ύλες και προϊόντα τους) κ.α ]: αυτή η αναγραφή δεν αφορά τα γουνοφόρα ζώα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: (για πλήρεις ή συμπληρωματικές άλλες από ανόργανες ζωοτροφές) (13)(21)
ΟΛΙΚΕΣ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ή ΠΡΩΤΕΪΝΗ: (για γάτες σκύλους και γουνοφόρα) [ 23,2 ] %
ΟΛΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ: (για γάτες σκύλους και γουνοφόρα) [ 2,6 ] %
ΟΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ή ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: (για γάτες σκύλους και γουνοφόρα) [ 12,6 ] %
ΟΛΙΚΗ ΤΕΦΡΑ ή ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ: (για γάτες σκύλους και γουνοφόρα) [ 11,5 ] %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
(για συμπληρωματικές ζωοτροφές ανόργανες) (13)

– ΑΣΒΕΣΤΙΟ: (για όλα τα είδη) [ 23,2 ] %
– ΝΑΤΡΙΟ: (για όλα τα είδη) [ 2,6 ] %
– ΦΩΣΦΟΡΟΣ: (για όλα τα είδη) [ 12,6 ] %

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ A:
* Τα στοιχεία που αναγράφονται στα παραπάνω και είναι μέσα σε αγκύλες [ ] είναι ενδεικτικά και πρέπει να αντικατασταθούν απο τα πραγματικά.
** Tα παραπάνω ποσοστά που αναγράφονται, π.χ για τις ολικές αζωτούχες ουσίες, δεν αναγράφονται με min ή max (π.χ min 22,2% ή max 24%), ή με εύρος τιμών (π.χ από 21-24%), ή με περίπου (π.χ περίπου 23%), αλλά με μία τιμή (π.χ 23,2%). Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές που τυχόν αναγράφονται ανωτέρω, π.χ: για τον Μονοένυδροθειικό σίδηρο (ΙΙ) / 3b103, δεν αναγράφονται με min ή max (π.χ min 60mg ή max 61mg), ή με εύρος τιμών (π.χ από 60-61mg), ή με περίπου (π.χ: περίπου 61mg), αλλά με μία τιμή (π.χ: 60,2 mg).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Β:
Για τυχόν επιπλέον απαιτήσεις επισήμανσης που απορρέουν σε εφαρμογή της κτηνιατρικής νομοθεσίας, να απευθύνεστε στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές

Καν(ΕΚ) 767/2009

(άρθρο 14α.1. του Καν(ΕΚ) 767/2009): Οι υποχρεωτικές ενδείξεις επισήμανσης παρέχονται στο σύνολό τους σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, του περιέκτη, της προσαρτημένης ετικέτας ή του συνοδευτικού εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 σε εμφανή θέση, με τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, στην επίσημη γλώσσα ή τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους ή της περιφέρειας στην αγορά των οποίων διατίθεται το προϊόν. (ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ )

(1) (άρθρο 15α. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
ο τύπος των ζωοτροφών: «πρώτη ύλη ζωοτροφών», «πλήρεις ζωοτροφές»ή «συμπληρωματικές ζωοτροφές», κατά περίπτωση·

 • για τις «πλήρεις ζωοτροφές» μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος «πλήρη υποκατάστατα γάλακτος» ανάλογα με την περίπτωση,
 • για τις «συμπληρωματικές ζωοτροφές» μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ονομασίες κατά περίπτωση: «ανόργανες ζωοτροφές» ή «συμπληρωματικές ζωοτροφές υποκατάστατα γάλακτος»,
 • για ζώα συντροφιάς άλλα από σκύλους και γάτες, οι όροι «πλήρεις ζωοτροφές» ή «συμπληρωματικές ζωοτροφές» μπορούν να αντικατασταθούν από τον όρο «σύνθετες ζωοτροφές»·

(2) (άρθρο 15β. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
η ονομασία ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης ζωοτροφών που είναι αρμόδιος για την επισήμανση· 1*
(3) (άρθρο 15γ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
κατά περίπτωση, ο αριθμός έγκρισης μονάδας του αρμόδιου για την επισήμανση που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για μονάδες που έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005. Εάν ένας αρμόδιος για την επισήμανση έχει πλείονες αριθμούς έγκρισης, χρησιμοποιεί εκείνον ο οποίος του χορηγήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005· 2*
(4)(άρθρο 15δ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
ο αριθμός αναφοράς παρτίδας ή φορτίου·
(5)(άρθρο 15ε. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
η καθαρή ποσότητα, εκφρασμένη σε μονάδες μάζας στην περίπτωση στερεών προϊόντων και σε μονάδες μάζας ή όγκου σε περίπτωση υγρών προϊόντων·
(6) (άρθρο 15στ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
ο κατάλογος πρόσθετων υλών ζωοτροφών, με μνεία της κατηγορίας «πρόσθετες ύλες» σύμφωνα με το κεφάλαιο I του παραρτήματος VI ή VII, κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη των διατάξεων επισήμανσης που προβλέπονται στη νομική πράξη δυνάμει του οποίου χορηγείται άδεια στην οικεία πρόσθετη ύλη ζωοτροφών
(7) (άρθρο 15ζ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
η περιεκτικότητα σε υγρασία σύμφωνα με το σημείο 6 του παραρτήματος I.
(14)(άρθρο 17.1.α. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
το είδος ή τις κατηγορίες του ζώου για το οποίο προορίζεται η σύνθετη ζωοτροφή·
(15)(άρθρο 17.1.β. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
τις οδηγίες ορθής χρήσης, που αναφέρουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται οι ζωοτροφές· αυτές οι οδηγίες είναι εάν χρειάζεται σύμφωνες με το παράρτημα II σημείο 4·
(16)(άρθρο 17.1.γ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
σε περιπτώσεις που ο παραγωγός δεν είναι το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την επισήμανση, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • η ονομασία ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του παραγωγού, ή
 • ο αριθμός έγκρισης του παραγωγού όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 στοιχείο γ) ή αριθμός αναγνώρισης σύμφωνα με τα άρθρα 9, 23 ή 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005· εάν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, ο αριθμός αναγνώρισης που χορηγείται κατόπιν αιτήματος των παραγωγών ή υπευθύνων επιχειρήσεων που εισάγουν ζωοτροφές, σύμφωνα με τη μορφή που προβλέπεται στο κεφάλαιο II του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005·

(11)(άρθρο 17.1.δ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
την ένδειξη της ελάχιστης διάρκειας αποθήκευσης σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • η ένδειξη «να χρησιμοποιηθεί πριν από …», ακολουθούμενη από την ημερομηνία (ημέρα) σε περίπτωση ιδιαίτερα ευπαθών ζωοτροφών λόγω των διεργασιών υποβάθμισης,
 • η ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από …», ακολουθούμενη από την ημερομηνία (μήνα) σε περίπτωση άλλων ζωοτροφών.

Εάν η ημερομηνία παρασκευής αναγράφεται στην επισήμανση, η ημερομηνία που δηλώνει ελάχιστη διάρκεια αποθήκευσης μπορεί να παρέχεται επίσης και με την εξής μορφή: «… (χρονική περίοδος σε ημέρες ή μήνες) μετά την ημερομηνία παρασκευής»·

(12)(άρθρο 17.1.ε. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
τον κατάλογο των πρώτων υλών από τις οποίες αποτελούνται οι ζωοτροφές, ο οποίος φέρει τον τίτλο «σύνθεση» και αναφέρει την ονομασία κάθε πρώτης ύλης ζωοτροφών σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παραθέτει αυτές τις πρώτες ύλες ζωοτροφών κατά φθίνουσα σειρά βάρους υπολογιζόμενο βάσει της περιεκτικότητας σε υγρασία στη σύνθετη ζωοτροφή· ο εν λόγω κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει το ποσοστό κατά βάρος· 3*
(13)(άρθρο 17.1.στ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
τις υποχρεωτικές δηλώσεις που παρέχονται στο κεφάλαιο II του παραρτήματος VΙ ή του παραρτήματος VΙΙ, κατά περίπτωση.
(17)(άρθρο 17.2.α,β,γ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Όσον αφορά τον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε), εφαρμόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
α) η ονομασία και το ποσοστό βάρους μιας πρώτης ύλης ζωοτροφών αναγράφονται εάν η παρουσία της τονίζεται στην επισήμανση με λέξεις, εικόνες ή γραφικά· β) εάν τα ποσοστά κατά βάρος των πρώτων υλών ζωοτροφών που ενσωματώνονται σε σύνθετες ζωοτροφές για ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων δεν αναγράφονται στην ετικέτα, ο υπεύθυνος για την επισήμανση, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2004/48/ΕΚ, παρέχει στον αγοραστή κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με την ποσοτική σύνθεση εντός κλίμακας +/– 15 % της τιμής σύμφωνα με τη σύνθεση των ζωοτροφών· και γ) στην περίπτωση σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων εκτός των γουνοφόρων ζώων, η αναγραφή της ειδικής ονομασίας της πρώτης ύλης ζωοτροφών μπορεί να αντικατασταθεί από την ονομασία της κατηγορίας στην οποία ανήκει η πρώτη ύλη ζωοτροφών.
(18)(άρθρο 17.4. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο ), η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο κατηγοριών πρώτων υλών ζωοτροφών οι οποίες μπορεί να αναγράφονται αντί των μεμονωμένων πρώτων υλών ζωοτροφών στην επισήμανση ζωοτροφών για ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων εκτός των γουνοφόρων ζώων.
(19)(άρθρο 18.α,β,γ. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Πέρα από τις γενικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 και 17, κατά περίπτωση, η επισήμανση ζωοτροφών που προορίζονται για ιδιαίτερους διατροφικούς σκοπούς περιλαμβάνει επίσης τα εξής στοιχεία:
α) την έκφραση «διαιτητικές», που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ζωοτροφές που προορίζονται για ιδιαίτερους διατροφικούς σκοπούς, δίπλα στον προσδιορισμό των ζωοτροφών όπως ορίζεται στο άρθρο 15 στοιχείο α)·
β) τις ενδείξεις που απαιτούνται για την αντίστοιχη σκοπούμενη χρήση στις στήλες 1 έως 6 του καταλόγου σκοπουμένων χρήσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9· και γ) τη μνεία ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη διατροφολόγου ή κτηνιάτρου πριν από τη χρήση των ζωοτροφών ή πριν από την παράταση της περιόδου χρήσης.
(20)(άρθρο 19 του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Στην ετικέτα ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς αναγράφεται δωρεάν αριθμός τηλεφώνου ή άλλο κατάλληλο μέσο επικοινωνίας, ώστε να δίνεται στον αγοραστή η δυνατότητα να λάβει πληροφορίες πέραν των υποχρεωτικών ενδείξεων σχετικά με τα εξής στοιχεία:
α) τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που περιέχονται στις ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς· και β) τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχονται και οι οποίες προσδιορίζονται ανά κατηγορία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
(21)(άρθρο 21.1.2.3.4.5.6.7.8. του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Παρεκκλίσεις

 1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 στοιχεία γ), δ) ε) και ζ) και στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν απαιτούνται εάν, πριν από κάθε συναλλαγή, ο αγοραστής έχει δηλώσει εγγράφως ότι δεν απαιτεί αυτές τις πληροφορίες. Η συναλλαγή μπορεί να συνίσταται σε περισσότερες από μία αποστολές.
 2. Στις συσκευασμένες ζωοτροφές, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 στοιχεία γ), δ) και ε) και στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε) μπορούν να αναγράφονται στη συσκευασία εκτός του χώρου της ετικέτας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επισημαίνεται η θέση στην οποία αναγράφονται οι εν λόγω ενδείξεις.
 3. Με την επιφύλαξη του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 στοιχεία γ), δ) ε) και ζ) και στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού δεν είναι υποχρεωτικές για τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που δεν περιέχουν πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, με εξαίρεση τα συντηρητικά ή τις πρόσθετες ύλες ενσίρωσης, και οι οποίες παράγονται και διοχετεύονται από υπεύθυνο επιχειρήσεων ζωοτροφών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005, σε χρήστη ζωοτροφών στην πρωτογενή παραγωγή για χρήση στη δική του εκμετάλλευση.
 4. Οι υποχρεωτικές δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεν απαιτούνται για μείγματα ολόκληρων σπόρων φυτών και δημητριακών, άλλων σπόρων και καρπών.
 5. Σε περίπτωση σύνθετων ζωοτροφών που αποτελούνται από τρεις κατ’ ανώτατο όριο πρώτες ύλες ζωοτροφών, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) δεν απαιτούνται εάν οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται εμφανίζονται σαφώς στην περιγραφή.
 6. Για ποσότητες οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 20 κιλά πρώτων υλών ζωοτροφών ή σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για τον τελικό χρήστη και πωλούνται χύμα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στα άρθρα 15, 16 και 17 μπορούν να επισημαίνονται στον αγοραστή με κατάλληλη αναφορά στο σημείο πώλησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 στοιχείο α) και στο άρθρο 16 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), κατά περίπτωση, παρέχονται στον αγοραστή το αργότερο κατά την έκδοση του τιμολογίου ή ταυτόχρονα με αυτό.
 7. Για ποσότητες ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς οι οποίες πωλούνται σε συσκευασίες με αρκετούς περιέκτες, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 στοιχεία β), γ), στ) και ζ) και στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ), ε) και στ) μπορούν να αναγράφονται μόνο στην εξωτερική συσκευασία αντί σε κάθε περιέκτη, υπό τον όρο ότι η συνδυασμένη συνολική ποσότητα της συσκευασίας δεν υπερβαίνει τα 10 kg.
 8. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εθνικές διατάξεις για ζωοτροφές που προορίζονται για ζώα που διατηρούνται για επιστημονικούς ή πειραματικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα τους αναφέρει σαφώς αυτόν το σκοπό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή.

(22) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.2 του Καν(ΕΚ) 767/2009)
➞ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών της λειτουργικής ομάδας «βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος» που πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με το σημείο 1, η επισήμανση μπορεί να αναφέρει τη συνολική εγγυημένη ποσότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διατήρησης υπό τον τίτλο «Αναλυτικά συστατικά» αντί να αναφέρεται η προστιθέμενη ποσότητα υπό τον τίτλο «Πρόσθετα».

άρθρο 25 του Καν(ΕΚ) 1829/2003:
1. Υπό την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση των ζωοτροφών, οι αναφερόμενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 ζωοτροφές υπόκεινται στις ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης που ορίζονται κατωτέρω.
2. Ουδείς διαθέτει στην αγορά ζωοτροφές αναφερόμενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1, εάν τα στοιχεία που προσδιορίζονται κατωτέρω δεν αναγράφονται, με τρόπο σαφή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, σε συνοδευτικό έγγραφο ή, κατά περίπτωση, στη συσκευασία, τον περιέκτη ή την ετικέτα. Κάθε ζωοτροφή από την οποία αποτελείται μια συγκεκριμένη ζωοτροφή υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες:
α) για τις αναφερόμενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) ζωοτροφές, οι λέξεις «γενετικώς τροποποιημένος/η/ο [όνομα του οργανισμού]» αναγράφονται εντός παρενθέσεων αμέσως μετά το συγκεκριμένο όνομα της ζωοτροφής, Μια εναλλακτική δυνατότητα είναι οι λέξεις αυτές να συμπεριληφθούν σε υποσημείωση του καταλόγου ζωοτροφών. Η υποσημείωση αυτή τυπώνεται σε γραμματοσειρά η οποία έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος με τον κατάλογο των ζωοτροφών·
β) για τις αναφερόμενες στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ), οι λέξεις «παρασκευασμένος/η/ο από γενετικώς τροποποιημένο/η [όνομα του οργανισμού]» αναγράφονται εντός παρενθέσεων αμέσως μετά το συγκεκριμένο όνομα της ζωοτροφής. Μια εναλλακτική δυνατότητα είναι οι λέξεις αυτές να συμπεριληφθούν σε υποσημείωση του καταλόγου ζωοτροφών.
Η υποσημείωσηαυτή τυπώνεται σε γραμματοσειρά η οποία έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος με τον κατάλογο των ζωοτροφών·

άρθρο 4 του Καν(ΕΚ) 1830/2003:
Για τα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ, οι φορείς διακίνησης διασφαλίζουν ότι:
α) για τα προσυσκευασμένα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ, οι λέξεις «Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς» ή «Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιημένο [όνομα του οργανισμού(-ών)]» αναγράφονται σε ετικέτα·
β) για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα που προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή, οι λέξεις «Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς» ή «Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιημένο [όνομα του οργανισμού(-ών)]» αναγράφονται επί του εκθετηρίου του προϊόντος ή πλησίον αυτού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1*.Υπεύθυνος για την επισήμανση είναι ο υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών που πρωτοθέτει τις ζωοτροφές στην αγορά ή, ενδεχομένως, ο υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών υπό την ονομασία ή την εταιρική επωνυμία του οποίου οι ζωοτροφές διατίθενται στην αγορά. (άρθρο 12.2 του Καν (ΕΚ) 767/2009).
2*. Ο Καν(ΕΚ) 1774/2002 έχει αντικατασταθεί από τον Καν(ΕΚ) 1069/2009.
3*. Αναγράφεται η ονομασία της πρώτης ύλης ζωοτροφών όπως αναφέρεται στη δεύτερη στήλη στο ΜΕΡΟΣ Γ του Καν(ΕΕ) 1017/2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

Χρήσιμα, links και νομοθεσία:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zootrofes
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03_annex2.pdf
https://feedmaterialsregister.eu/
http://www.fediaf.org/images/FEDIAF_Labelling_Code_October_2018_online_final.pdf
Καν(ΕΚ) 999/2001, Καν(ΕΚ) 1829/2003, Καν(ΕΚ) 1830/2003, Καν(ΕΚ)183/2005, Καν(ΕΚ)178/2002, Καν(ΕΕ) 1017/2017, Καν(ΕΚ) 1831/2003, Καν(ΕΚ) 834/2007, Καν(ΕΚ) 889/2008, Καν(ΕΚ) 1235/2008.

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε τον κ. Ιωάννη Τσιμικλή, Επόπτη Κυκλοφορίας Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για την πρωτοβουλία της ενημέρωσης αυτής, καθώς και την κ. Αναστασία Ανδρουλιδάκη, προϊσταμένη της παραπάνω Διεύθυνσης, για την υποστήριξη της προσπάθειας ενημέρωσης.

Βασίλης Γουλιέλμος, εκδότης